top of page

Acord GDPR

ROMSIR IMPEX SRL, cu sediul in Str. Nufarului 50, Bals, Jud.Olt, inregistrată la ONRC sub nr J28/843/1994, CUI RO6218870, tel 0249-452354, email: office@energie-verde.ro, reprezentată de dl. Marius Vlădoi are calitatea de PARTENER CONTRACTUAL al AUTORITATII, denumit in continuare si INSTALATOR VALIDAT.


Preambul
1. Avand in vedere incidenta prevederilor ORDIN Nr. 1.287 din 5 decembrie 2018 cu modificarile la zi privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.


2. Avand in vedere ca societatea ROMSIR IMPEX SRL are calitatea de instalator autorizat si contractant al autoritatii (Administratia Fondului de Mediu, prescurtat A.F.M), conform ordinului sus indicat;


3. Avand in vedere ca instalatorul validat are obligatia legala de a inscrie solicitantul prin preluarea de inscrisuri, informatii si date cu caracter personal mentionate expres de legiuitor (Ord. 1287/2018);


4. Avand in vedere obligatia legala a instalatorului validat - partener contractant al A.F.M. de a prelua documentatia din partea solicitantului si de a o inainta autoritatii publice, respectiv de a o incarca in aplicatia dedicata a acestei autoritati, precum si de a prelua si incarca in aplicatie eventuale contestatii ale solicitantului formulate impotriva deciziei autoritatii;


5. Avand in vedere ca solicitantul intelege si cunoaste ca procedura de inscriere si de depunere, respectiv de transmitere a documentatiei se realizeaza de instalatorul validat;


6. Avand in vedere ca solicitantul intelege si cunoaste ca eventuala contestatie impotriva deciziei autoritatii se depune tot la nivelul instalatorului validat, acesta avand obligatia legala de a o prelua si incarca in aplicatia autoritatii publice


Au incheiat prezenta conventie, astfel:


1. Instalatorul validat, partener contractual al autoritatii, va procesa urmatoarele date cu caracter personal ale solicitantului si ale imputernicitului: numele şi prenumele solicitantului, numărul şi seria actului de identitate, valabilitatea actului de identitate, codul numeric personal, semnatura, adresa completă a solicitantului (strada, numar, bloc, scara, etc., numar carte funciara, numar topo, localitatea -oraş/municipiu/comună, sat, judeţul/sectorul), numar telefon fix, numar telefon mobil, numar fax, adresa e-mail, adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul (strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, etc., numar carte funciara, numar cadastral şi numar topo, localitatea - oraş/municipiu/comună, sat), debitul/creditul fiscal, sarcinile si/sau notarile asupra imobilului, orice alte date personale ale tertilor care beneficiaza de anumite drepturi care afecteaza dreptul de proprietate al solicitantului, puterea instalata, absorbita si evolutia acesteia, puterea prevăzuta a fi consumata si evoluţia acesteia, suma solicitată prin cererea de finanţare, valoarea contribuţiei proprii, puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat. Datele cu caracter personal ale imputernicitului sunt: nume si prenume, adresa, serie si numar act de identitate, CNP, copia CI, semnatura.


2. Scopurile prelucrarii datelor personale sus indicate sunt: de a gestiona dosarele solicitantilor (de la preluare solicitari, la incarcarea informatiilor si actele acestora in aplicatia autoritatii publice, pana la realizarea montajului sistemului tehnic si inchiderea dosarului de finantare si management al eventualelor reclamatii). De
asemenea, se prelucreaza date cu caracter personal pentru preluarea contestatiei impotriva deciziei autoritatii precum si pentru stabilirea eligibilitatii solicitantului.


3. Temeiurile procesarii sunt:
a. Legal: conferit de dispozitiile Ord 1287/2018 cu modificarile la zi;
b. Legitim: instalatorul validat, partener contractual al autoritatii, are un interes legitim de a procesa datele personale ale solicitantului in vederea obtinerii informatiilor/datelor/inscrisurilor, incarcarea lor in aplicatie, primirea contestatiei, respectiv realizarii montajului


4. Solicitantul si copropietarii in legatura cu prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing, respectiv pentru primirea de oferte privind sistemele tehnice nou aparute compatibile cu imobilul detinut sau de contactarea pentru instalarea unor noi sisteme, isi exprima urmatorul consimtamant expres:
SUNT DE ACORD 


5. Instalatorul validat, parte contractanta cu A.F.M, aplica si respecta principiile mentionate de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr 679/2016, incidente fiecarei operatiuni de prelucrare/procesare date cu caracter personal: (i) principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei, (ii) principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele, (iii) principiul reducerii la minim a datelor prelucrate, (iv) principiul exactitatii, date actuale, (v) principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, (vi) principiul integritatii si confidentialitatii.


6. De asemenea, instalatorul validat, parte contractanta cu A.F.M, informeaza solicitantul ca beneficiaza de un numar de 8 drepturi recunoscute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr 679/2016, astfel: (i) dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm; (ii) dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate; (iii) dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate; (iv) dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc; (v) dreptul la restricționarea datelor personale; (vi) dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată; (vii) dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator; (viii) dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. Solicitantul beneficiaza de dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București) precum si de a se adresa instanțelor de judecată competente.


7. În ceea ce priveşte obiectul prezentei conventii, solicitantul intelege ca la nivelul Politicii de Confidentialitate existente pe website-ului - www.casaverde2021.ro, gaseste informaţii legate de modul în care societatea prelucrează datele cu caracter personal în contextul încheierii şi derulării contractelor. De asemenea, intelege ca secţiunea Politica de Confidentialitate, poate fi modificată din timp în timp, aceasta considerându-se drept nota de informare.
 

bottom of page